Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI SANCHO TOUR S.R.O.


1. Úvodné ustanovenia

– Cestovná zmluva sa uzatvára medzi cestovnou kanceláriou obstarávateľom zájazdu, ďalej len CK) a zákazníkom. Zmluvný vzťah medzi CK a zákazníkom sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalej je upravený týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.

2. Vznik zmluvných vzťahov a platba záloh a doplatkov

– Zmluvný   vzťah medzi zákazníkom a CK vzniká prijatím riadne vyplnenej a podpísanej cestovnej zmluvy od zákazníka, jej skontrolovaním a podpísaním zástupcom CK.

– Zákazník je povinný uhradiť predpísanú zálohu – obvykle 50% z celkovej ceny zájazdu do 14 dní od záväznej prihlášky. Predpísaný doplatok zájazdu uhradí zákazník v predpísaný termín úhrady, obvykle 30 dní pred odchodom zájazdu (60 dní pri leteckých zájazdoch). Pri rezerváciách menej než 30 dní pred odchodom zájazdu pri autobusových zájazdoch ( 60 dní pred odchodom leteckých zájazdov)   je cena zájazdu splatná vo výške 100% ihneď pri rezervácii zájazdu.

– Úhradou sa rozumie dátum zaplatenia v hotovosti alebo pripísaním čiastky na účet CK.

– Za riadnu a včasnú úhradu platieb zodpovedá vždy zákazník.

– Právo zákazníka k účasti na zájazde vzniká zaplatením plnej ceny zájazdu. Bez úplného zaplatenia zákazník neobdrží potrebné cestovné pokyny, ktoré sú nevyhnutné pre účasť na zájazde. Ak CK neobdrží predpísané úhrady v stanovený termín, je oprávnená predať zájazd inému záujemcovi.

– Pokyny k odchodu s miestom a časom odchodu zájazdu obdrží zákazník po uhradení všetkých objednaných služieb najneskôr 10 dní pred začatím zájazdu.

3. Podmienky realizácie zájazdu a účasti na zájazde

– Realizácia zájazdu je podmienená dosiahnutím minimálneho počtu zákazníkov. Cestovná kancelária je povinná informovať zákazníka o zrušení zájazdu z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu zákazníkov najneskôr 21 dní pred stanoveným odchodom zájazdu alebo poskytnutím prvej služby.

– Zákazník môže oznámiť, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa rovnaké podmienky ako zákazník. Za túto zmenu uhradí poplatok (viď nižšie).

4. Zvýšenie ceny zájazdu

CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu presne stanoveným spôsobom výpočtu zvýšenia ceny v prípade:

– že dôjde k zvýšeniu ceny za dopravu, vrátane cien pohonných hmôt alebo platieb spojených s dopravou, napr. trajektových lístkov, leteniek, letiskových a prístavných poplatkov, poplatkov za povolenia a permity.

– v prípade zmene kurzu EURA voči iným menám použitých pri výpočte ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %

Oznámenie o zvýšení ceny musí byť zákazníkovi odoslané mailom alebo písomne najneskôr v deň odchodu zájazdu alebo služby.

5. Povinnosti CK pri uzavretí cestovnej zmluvy

– CK predkladá zákazníkovi tento návrh zmluvy a po jeho vyplnení obdrží každá zo zmluvných strán po jednom exemplári s rovnakou platnosťou. Zákazník svojím podpisom pod touto cestovnou zmluvou potvrdzuje, že sa oboznámil so spôsobom, akým má uplatniť svoje nároky plynúce z porušenia právnej povinnosti cestovnej kancelárie a že je oboznámený z obchodnými podmienkami CK.

6. Zmena podmienok cestovnej zmluvy – zo strany cestovnej kancelárie

– CK je oprávnená previesť účelné programové zmeny, najmä z dôvodov organizačných či klimatických (napr. iná časová postupnosť navštívených miest, zmena trasy z časových dôvodov). Tieto programové zmeny robí CK zásadne s cieľom zaistiť bezproblémový priebeh zájazdu. Rozsah a kvalita poskytovaných služieb musí byť zachovaná a cena zájazdu sa z dôvodu prevedenia uvedených zmien nemení.

Zmena podmienok cestovnej zmluvy zo strany zákazníka

– Pred začatím zájazdu môže zákazník písomne oznámiť CK, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba v oznámení uvedená. Dňom oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva zákazníkom. Pôvodný aj nový zákazník spoločne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu manipulačného poplatku 20 EUR.

7. Odstúpenie od cestovnej zmluvy – zo strany cestovnej kancelárie

– CK je oprávnená zrušiť zájazd do 21 dní pred jeho začiatkom pokiaľ nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov a je povinná to oznámiť zákazníkovi.

– CK je povinná v tomto prípade vrátiť zákazníkovi všetky platby ktoré zákazník uhradil CK za zájazd.

– CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd pred jeho začatím z dôvodu nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, živelné pohromy, šírenie nákazlivých chorôb, rozhodnutie štátnych orgánov a pod.). V tomto prípade je CK povinná pripraviť náhradný termín zájazdu a včas klienta informovať.

Odstúpenie od cestovnej zmluvy zo strany zákazníka

– Zákazník môže odstúpiť od zmluvy kedykoľvek za podmienok stanovených v tejto zmluve.

– Ak odstúpi zákazník od zmluvy svojvoľne, je zákazník povinný zaplatiť CK nižšie stanovené odstupné.

8. Odstupné

– V prípadoch , kedy sa touto zmluvou zjednáva povinnosť zákazníka uhradiť CK odstupné, sa jeho výška určuje podľa počtu dní od rozhodujúcej skutočnosti, ktorá zakladá povinnosť k jeho úhrade, do počiatku zájazdu/poskytnutia prvej služby. Výška odstupného za každú osobu predstavuje:

60 a viac dní pred začiatkom zájazdu alebo služby   

  •  20% z celkovej ceny zájazdu pri autobusových zájazdoch
  •  50% z celkovej ceny pri leteckých zájazdoch

59 dní až 30 dní:     

  • 50% z celkovej ceny zájazdu pri autobusových zájazdoch
  • 70 % z celkovej ceny pri leteckých zájazdoch

29 dní až 15 dní:    

  • 70% z celkovej ceny zájazdu pri autobusových zájazdoch
  • 80 % z celkovej ceny pri leteckých zájazdoch

14 dní až 8 dní:     

  • 80% z celkovej ceny zájazdu pri autobusových zájazdoch
  • 90 % z celkovej ceny pri leteckých zájazdoch

7 dní a menej :

  • 100% z celkovej ceny zájazdu pri autobusových zájazdoch
  • 100 % z celkovej ceny pri leteckých zájazdoch

 – Ak nenastúpi zákazník na zájazd bez predchádzajúceho odstúpenia od cestovnej zmluvy (tzv. storna), alebo pokiaľ sa zákazník nedostaví k odchodu včas, alebo sa nezúčastní zájazdu vlastnou vinou, napr. poskytnutím nepresných či neúplných údajov CK (adresa, telefón, nepresné meno a priezvisko pri leteckých zájazdoch…), poprípade porušením colných, pasových, devízových predpisov alebo iných zákonov, nemá nárok na vrátenie žiadnych zaplatených peňazí. (t.j. odstupné je 100% z celkovej ceny).

 9. Zodpovednosť cestovnej kancelárie (reklamácia)

– Ak nesplní CK svoje povinnosti, vyplývajúce z cestovnej zmluvy riadne a včas, musí zákazník uplatniť svoje právo u CK bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy, inak právo zaniká.

10. Porušenie cestovnej zmluvy v priebehu zájazdu

– Ak po začatí zájazdu CK neposkytne zákazníkovi služby cestovného ruchu alebo ich podstatnú časť riadne a včas, alebo zistí , že mu všetky služby cestovného ruchu alebo ich podstatnú časť nebude môcť riadne a včas poskytnúť napriek tomu, že sa k tomu cestovnou zmluvou zaviazala, je povinná previesť bez zbytočného odkladu také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať.

– Pokiaľ nejde pokračovanie zájazdu zaistiť inak ako prostredníctvom služieb cestovného ruchu nižšej kvality, než je uvedené v cestovnej zmluve, je CK povinná vrátiť zákazníkovi rozdiel v cene.

11. Záverečné ustanovenia

– Zákazník podpisom cestovnej zmluvy potvrdzuje , že sa oboznámil s jej obsahom, najmä s rozsahom objednaných služieb, takisto i s podmienkami úhrady odstupného, ktoré je v prípadoch stanovených touto zmluvou povinný uhradiť CK. Zákazník berie na vedomie, že odstupné je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, súhlasí s ním, a to i v mene všetkých spolucestujúcich osôb, v prospech ktorých túto cestovnú zmluvu uzatvára.

– Zákazník je zodpovedný za správnosť ním uvedených osobných údajov a je povinný si zaistiť platné cestovné doklady vrátane víz a ďalších náležitostí potrebných pre vycestovanie do konkrétnych krajín (napr. lekárske potvrdenie o vakcinácii a pod).

– Zákazník je povinný dodržovať colné predpisy jednotlivých navštívených zemí (zvlášť množstvom prevážaných   potravín a alkoholu). Za ich nedodržanie nenesie CK zodpovednosť.

 – Zákazník je povinný sa riadiť pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program a počínať si tak aby nedochádzalo k škodám na živote, zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov.

– Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že si je vedomý svojho celkového zdravotného stavu, a že sa zájazdu zúčastňuje na svoju vlastnú zodpovednosť.

V Hlohovci dňa 1.12. 2015


Cestovná kancelária Sancho Tour s.r.o.  je podľa zákona poistená proti úpadku v poisťovni Kooperativa poisťovňa, a.s., číslo poistnej zmluvy 169-9000116